Regulamin świadczenia usług

Nasze zasady

Niniejszy regulamin zawiera istotne postanowienia, odnoszące się do świadczenia usług za pośrednictwem SuperKasa, która jest zarejestrowana nazwą handlową Polska Grupa Pożyczkowa. Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o., nr wniesienia do rejestru.: 133705, adres: Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, e-mail: info@pgp.pl KRS: 0000619712, NIP: 7010579063, REGON: 364527142; jest założycielem oraz właścicielem strony www.Superkasa.pl

Prosimy o staranne zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu. Pozwoli on upewnić się, że są Państwo przekonani do usług, które jesteśmy w stanie Państwu zaoferować.

Jeśli po zaznajomieniu się z punktami regulaminu okaże się, że jego treść nie w pełni Państwu odpowiada, prosimy o zrezygnowanie z korzystania z naszych usług.

W niniejszym regulaminie znajdą Państwo warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodne z rozumieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.


Słownik pojęć

Regulamin” to określenie niniejszego regulaminu świadczenia usług;
“Użytkownicy” to użytkownicy internetu;
“Informacja o Użytkowniku” to dane wprowadzane do systemu przy wykorzystaniu strony internetowej;
“Iframe” jest strukturę używaną i osadzoną w serwisie Superkasa.pl;
“My/Nas/Nasz” oznacza Polską Grupę Pożyczkową;
“Strona internetowa” wskazuje Stronę internetową bądź jakikolwiek kolejny adres URL, który może ją zastąpić oraz zostać używany w celu zagwarantowania dostępu do naszej struktury;
“Państwo/Klient” oznaczają użytkowników Strony internetowej.
“Usługa” jest oznaczeniem operacji, w wyniku której Polska Grupa Pożyczkowa dokonuje dopasowania wniosku, złożonego przez Klienta do Pożyczkodawcy.
“PGP” oznacza Polską Grupę Pożyczkową.
“Pożyczkodawca” to spółka będąca podmiotem trzecim, który ma możliwość dostarczenia Państwu usługi w postaci pożyczki, Pośrednictwa Finansowego czy innych usług finansowych.

Informacje o Polska Grupa Pożyczkowa

SuperKasa stanowi zarejestrowaną nazwę handlową należącą do Polskiej Grupy Pożyczkowej, z nr wniesienia do rejestru 133705. Adres siedziby Polskiej Grupy Pożyczkowej to Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, e-mail: info@pgp.pl. Polska Grupa Pożyczkowa jest zarejestrowana pod numerami KRS: 0000619712, NIP: 7010579063 oraz REGON: 364527142.

Świadczenie usług dla naszych Klientów nie skutkuje powstaniem zobowiązań wobec osób trzecich, jedynie wobec naszych Klientów. Jeśli z naszych usług skorzysta osoba trzecia, występująca w Twoim imieniu, nasze zobowiązania powstaną wobec Ciebie jako naszego Klienta. Postanowienia Regulaminu zatem będą mieć również zastosowanie wobec Ciebie.

Nasze usługi 

SuperKasa stanowi własność i jest obsługiwana przez Polską Grupę Pożyczkową. Nie jesteśmy Pożyczkodawcą, dlatego nie możemy udzielić Tobie bezpośrednio pożyczki. Nasze usługi polegają na internetowym dopasowywaniu pożyczkobiorców oraz pożyczkodawców. Chodzi w tym o to, że przedstawiamy Cię Pożyczkodawcy bądź innemu dostawcy usług finansowych. Za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na Stronie internetowej, składasz wniosek. Tym samym wyrażasz zgodę na dopasowanie Twojej aplikacji przez Polską Grupę Pożyczkową z jednym Pożyczkodawców znajdujących się w naszej ofercie. W ramach naszej usługi złożony przez Ciebie wniosek będzie w czasie rzeczywistym przekazany do jednego bądź większej liczby Pożyczkodawców. Podstawą przekazania są wyznaczone przez nich kryteria udzielania pożyczek. Wniosek będzie przekazywany do czasu aż jeden z nich dokona akceptacji Twojego formularza, a pozostali Pożyczkodawcy go odrzucą.

Kiedy Pożyczkodawca wyrazi akceptację na Twój wniosek, zostaniesz przekierowany/-a na stronę internetową Pożyczkodawcy, która jest przez niego wskazana. W sytuacji, gdy Pożyczkodawca nie ma własnej strony internetowej, możemy przekazać Tobie wszelkie niezbędne informacje oraz dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który zaakceptował Twój wniosek o pożyczkę.

Nasza działalność jest ograniczona tylko do przekazania Twojego wniosku Pożyczkodawcy, który wcześniej zapoznał się z tym wnioskiem oraz go zaakceptował. Oznacza to, że uznał, iż istnieje prawdopodobieństwo zaproponowania Tobie odpowiedniej pożyczki bądź innej usługi. W ramach prowadzenia naszej działalności pobieramy od Pożyczkodawcy prowizję. Jest ona opłatą za przekazanie mu Twoich danych. Możemy część tego wynagrodzenia przekazać na rzecz właściciela Strony internetowej, za której pośrednictwem świadczymy nasze usługi. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z korzystaniem z niej ani z usług Polskiej Grupy Pożyczkowej, za wyjątkiem opłat, które musisz ponieść w związku z uzyskaniem dostępu do internetu czy innego środka porozumiewania się na odległość, np. telefonu.

Nie zobowiązujesz się przy tym do wzięcia pożyczki bądź przyjęcia usług, które oferuje Pożyczkodawca. Prosimy, byś starannie i z uwagą zapoznał/-a się z warunkami przedstawionej przez nas oferty. Tylko wtedy będziesz w stanie podjąć odpowiedzialną decyzję odnośnie do jej przyjęcia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania albo wątpliwości, możesz skontaktować się z Pożyczkodawcą zanim przyjmiesz ofertę i zwiążesz się umową.

Wszystkie przykłady dostępnych pożyczek oraz ich warunków (także ilości rat oraz oprocentowania), które są zaprezentowane na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, to tylko przykładowe oferty, związane ze świadczonymi usługami. Przykłady są przedstawione w celu wyjaśnienia oraz przedstawienia zakresu proponowanych usług. Nie są one wiążącą ofertą ani gwarancją złożenia oferty na takich samych warunkach, jakie zaprezentowano na stronie internetowej. Nie świadczymy bezpośrednich usług w zakresie udzielania pożyczek, z tego względu nie możemy dokonać kontroli przykładów, które są przedstawione na Stronie internetowej Pożyczkodawcy. Z tego względu prosimy, abyś miał/-a świadomość, iż decyzja dotycząca zaoferowania Klientom pożyczki bądź innych usług finansowych, znajduje się wyłącznie w gestii Pożyczkodawcy. Nie mamy żadnego wpływu na decyzje, które podejmie.

Pożyczkodawca dokonuje oceny ryzyka, zanim złoży Tobie ofertę albo udzieli stosowną decyzję. Ocena może zawierać pełną ocenę Twojej historii kredytowej, również tej aktualnej.

Kontrola Klienta

W związku ze złożonym przez Ciebie wnioskiem o pożyczkę, Pożyczkodawca może skorzystać z usług Biura Informacji Gospodarczej albo Biura Informacji Kredytowej. Dzięki temu łatwiej będzie mu podjąć ostateczną decyzję. Analiza zdolności kredytowej i informacji z Biur Informacji Kredytowej jest także dobrym sposobem, aby zapobiec wyłudzeniom. Dlatego będziesz proszony/-a o wyrażenie zgody na wykorzystanie wprowadzonych przez Ciebie do systemu danych, dla celów zapobiegania wyłudzeniom i dla zapewnienia, że Twoja tożsamość jest chroniona.

Dane, które wprowadzasz do systemu, muszą być prawdziwe, aktualne oraz kompletne. Jeśli będą nieprawdziwe, nieaktualne albo niekompletne, może zostać zaoferowana Ci pożyczka, która nie będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Takie dane mogą być też uważane za naruszenie Regulaminu, co z dużym prawdopodobieństwem może być też uznane za naruszenie postanowień umowy, która jest zawarta między Tobą a Pożyczkodawcą. Jeśli świadomie podasz nieprawdziwe dane, może zostać wszczęte przeciwko Tobie postępowanie karne.

Jeśli upoważniłeś/-aś osobę trzecią do działania w swoim imieniu, przekazanie jakichkolwiek danych przez niniejszą osobę przyniesie skutki jedynie wobec Ciebie. Jeśli zdecydujesz się na złożenie razem z inną osobą wspólnego wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony internetowej, każdy z wnioskodawców zostanie uznany za Klienta, który działa za zgodą drugiego z nich. Korespondencja kierowana do jednego z wnioskodawców uznawana jest za skuteczną wobec obu wnioskodawców.

Dane Klientów (włączając w to korzystanie ze Strony internetowej) 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Poprzez korzystanie ze Strony internetowej i udostępnionego na niej formularza, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Jednocześnie gwarantujesz, że wszelkie dane/informacje, które wprowadzasz do systemu, są prawdziwe, aktualne oraz kompletne.

Wymogi techniczne

Korzystanie ze Strony internetowej oraz świadczonych przez nas usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Ciebie następujących wymogów technicznych:

  • Przewodowe bądź bezprzewodowe podłączenie do internetu

  • Przeglądarka internetowa, która umożliwia przeglądanie plików hipertekstowych (html)

  • Oprogramowanie, które umożliwia czytanie plików PDF, flash

  • Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768

Kontakt

Jeżeli Regulamin nie postanawia inaczej, kontakt z Tobą w celu przekazania informacji albo powiadomień w związku ze złożonym wnioskiem bądź w związku z innymi usługami, może nastąpić drogą telefoniczną, za pomocą SMS-ów oraz pocztą tradycyjną.

Wszelka komunikacja, którą będzie się odbywać pomiędzy Tobą a nami, będzie prowadzana w języku polskim.

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie w stosunku do zawartości Strony internetowej oraz formularza przynależą do Polskiej Grupy Pożyczkowej i chronione są przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony praw autorskich oraz ochrony znaków towarowych. Masz prawo kopiować zawartość Strony internetowej tylko dla celów prywatnych. Nie masz uprawnień, aby zawartość Strony powielać, przechowywać bądź reprodukować w jakikolwiek sposób, w tym np. powielać za pośrednictwem środków elektronicznych, bez otrzymania uprzedniej zgody Polskiej Grupy Pożyczkowej. Każde ściągnięcie, przetwarzanie bądź kopiowanie albo modyfikowanie w inny sposób jakiejkolwiek zawartości Strony internetowej oraz formularza bez otrzymania stosownego pozwolenia, może stanowić naruszenie prawa. Skutkiem tego będzie podjęcie należytych kroków prawnych.

Polska Grupa Pożyczkowa nie bierze odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek bezprawnego wykorzystania informacji, które są zawarte na Stronie internetowej oraz w formularzu.

Odpowiedzialność

Nie możemy udzielić gwarancji, że Pożyczkodawca wyrazi akceptację na konkretny wniosek o pożyczkę. Może to w sposób pośredni albo bezpośredni wynikać z przyczyn, które tkwią w systemie i są nieprzewidywalne. Są poza Naszą lub Pożyczkodawcy kontrolą. Brak akceptacji może też być wynikiem podania nieprawidłowych danych. Nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyżej zaprezentowanych przypadkach. Możemy wziąć odpowiedzialność jedynie wtedy, kiedy okaże się, że Nasze działanie cechowało się niedbalstwem lub było niezgodne z zapisami Regulaminu albo co innego wynika z prawa polskiego, zgodnie z sekcją „Prawo właściwe i jurysdykcja”.

Serwis SuperKasa współpracuje obecnie z 20 firmami pożyczkowymi. Są one zaufanymi oraz sprawdzonymi instytucjami finansowymi, które posiadają wszelkie niezbędne zezwolenia na działanie w branży pozabankowej.

Zgodność

Formularz może być wykorzystywany tylko dla celów oraz w sposób zgodny z prawem. Kiedy z niego korzystasz, zgadzasz się postępować zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, aktami prawnymi, a także z regulacjami dotyczącymi Formularza i korzystania z niego. Masz również świadomość, że używając Formularza, nie będziesz mógł wysyłać ani przekazywać: wirusów komputerowych czy innego szkodliwego oprogramowania, zakłócać normalnego przebiegu przetwarzania danych. Nie będziesz też mógł wysyłać bądź przekazywać żadnych materiałów, które mają charakter zniesławiający, obraźliwy oraz nieprzyzwoity albo w inny sposób są bezprawne.

Prawo do odstąpienia od umowy 

Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy z SuperKasa w zakresie usług pośrednictwa finansowego. Masz prawo odstąpienia od zawartej umowy, nie podając jakichkolwiek przyczyn, przez złożenie Nam oświadczenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym umowa została zawarta. Wskazany termin jest zachowany w razie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zanim on upłynie. Nie będziesz obciążony/-a żadnymi kosztami, które są związane z decyzją o odstąpieniu od umowy.

Wypowiedzenie umowy

Można w każdym czasie wypowiedzieć zawartą z nami umowę. Będzie to jednak skutkować brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej i usług, jakie oferuje Polska Grupa Pożyczkowa.

Prawo właściwe oraz jurysdykcja 

Strona internetowa oraz udostępniony na niej formularz są zarządzane i obsługiwane w Polsce. Regulamin i wynikające z niego albo z nim powiązane pozaumowne zobowiązania, podlegają przepisom prawa polskiego.

Wszelkie spory, które powstaną na gruncie niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo oraz miejscowo z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania sądy polskie.

Reklamacje

Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby usługi, które są świadczone na rzecz naszych Klientów, były na jak najwyższym możliwym poziomie. Jeżeli jednak zamierzasz złożyć reklamację, jest to możliwe do wykonania za pośrednictwem poczty elektronicznej według wskazanych niżej danych:

Pisemnie na adres:

Kierownik ds. Obsługi Klienta

Williama Heerleina Lindleya 16

02-013 Warszawa

Poczta elektroniczna:

info@pgp.pl

Szczegółowe informacje, które odnoszą się do reklamacji, możesz znaleźć w Zasadach Rozpatrywania Reklamacji, które są integralną częścią niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.

 

Wybierz kwotę pożyczki

1000 ZŁ

Na ile chcesz pożyczyć?

1 M-C

Porady pożyczkowe

Niezależność finansowa – czym jest i jak ją osiągnąć?

Niezależność finansowa – czym jest i jak ją osiągnąć?

Niezależność finansowa to klucz do spokojnego życia. Jak ją osiągnąć mając pożyczkę? Wystarczy zadbać o to, aby jej raty nie obciążyły naszego budżetu. Dobrze jest też znaleźć drugie źródło dochodu, aby pieniądze na koncie regularnie się pomnażały.