Umowa pożyczki – co warto wiedzieć przed jej podpisaniem?

Zaciągnięcie pożyczki w banku, czy w instytucji pozabankowej wiąże się z koniecznością podpisania umowy. Umowa pożyczki to nieodłączny i tym samym najważniejszy element w procesie pożyczania. W dokumencie powinny być jasno określone warunki i zasady dotyczące przeprowadzanej transakcji. Sprawdź, na jakie elementy przede wszystkim należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

 

Umowa pożyczki jako najważniejszy element w procesie pożyczania

Jednym z warunków wzięcia pożyczki jest podpisanie umowy. Zapisane są w niej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzanej transakcji. Na jej podstawie można następnie dochodzić ewentualnych roszczeń. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przeczytać umowę przed złożeniem podpisu. Dzięki temu możemy uniknąć wielu nieprzyjemności.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki, jak każdy inny dokument powinna być sporządzona w określony sposób. Do jej najważniejszych elementów należy:

  • Określenie stron umowy (pożyczkobiorcę oraz pożyczkodawcę) – na tym etapie niezbędne będą dane z dowodu osobistego, które dokładnie sprecyzują, kto jest kim. Ponadto przy określaniu pożyczkodawcy należy podać pełną nazwę firmy pożyczkowej, a także jej numery, takie jak NIP, KRS oraz REGON.
  • Miejsce i datę zawarcia umowy.
  • Opis przedmiotu umowy – w umowie należy podać informację dotyczącą wysokości pożyczki oraz określić czas trwania zobowiązania.
  • Koszty pożyczki – pożyczkodawca powinien sprecyzować, ile wyniesie całkowita kwota zobowiązania. Przed wzięciem pożyczki warto podliczyć swój budżet domowy. W ten sposób określimy swoje możliwości finansowe i oszacujemy, czy zaciągnięte zobowiązanie nie sprawi nam większych problemów w spłacie. Dzięki temu nie będziemy musieli zastanawiać się później, jak wyjść z długów.
  • Termin i zasady zwrotu pożyczki – jest to bardzo ważny punkt, który określa dokładną datę zwrotu pożyczki oraz sposób, w jaki pieniądze powinny trafić do pożyczkodawcy. Najczęściej zwrot gotówki odbywa się poprzez przelew na konto, rzadziej za pośrednictwem kuriera.
  • Przedłużenie pożyczki – część pożyczkodawców oferuje możliwość przedłużenia ostatecznego terminu spłaty zobowiązania. W takim wypadku, w umowie powinien być dokładnie opisany przebieg takiego procesu.
  • Konsekwencje nieterminowej płatności – nieterminowa spłata zaciągniętej pożyczki chwilówki może mieć dotkliwe konsekwencje dla pożyczkobiorcy. Instytucja pozabankowa, za każdy dzień opóźnień w spłacie może naliczać dodatkowe opłaty, tj. karne odsetki. Ponadto może wysyłać specjalne ponaglenia do zapłaty, czyli tzw. monity. Jeśli wspomniane działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, pożyczkodawca może zatrudnić windykatora, a kosztami windykacji obarczony jest pożyczkobiorca. Informacje dotyczące konsekwencji nieterminowego zwrotu również powinny znaleźć się w umowie.
  • Reklamacja – w sytuacji, kiedy pożyczkodawca nie wywiąże się z umowy, pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację. W dokumencie powinny być zawarte informacje dotyczące istniejących sposobów zgłoszenia reklamacji.
  • Podpisy stron umowy – czyli pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Innym, równie ważnym elementem jest odstąpienie od umowy pożyczki. Taka możliwość jest bardzo przydatna szczególnie wtedy, gdy po podpisaniu umowy znaleźliśmy atrakcyjniejsza ofertę. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim  (Dz. U. nr 126, poz. 715 ), każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Dzięki temu bez żadnych konsekwencji możemy zrezygnować z wcześniejszej pożyczki.

Aby tego dokonać należy złożyć specjalne oświadczenie, którego wzór powinniśmy otrzymać w chwili podpisywania umowy. Do pożyczkodawcy można je dostarczyć osobiście, w jednej z placówek firmy lub listownie – najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Przesyłając oświadczenie nie musimy podawać powodu odstąpienia od umowy.

Ważne – w przypadku wysłania oświadczenia listownie, pod uwagę brana jest data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia przesyłki

Sam proces odstąpienia od umowy pożyczki jest całkowicie bezpłatny. Naturalnie należy jednak oddać całość zobowiązania. Ponadto trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia opłat za korzystanie z pożyczki od chwili podpisania umowy do dnia odstąpienia. Na zwrot wspomnianych kosztów mamy 30 dni.