Co to jest ERIF? Jak sprawdzić siebie w ERIF?

ERIF BIG to biuro informacji gospodarczej, którego celem jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie danych odnośnie do dłużników oraz płatników. Baza dłużników ERIF prowadzi działalność pod nadzorem Ministra Właściwego ds. Gospodarki. Jest jedynym biurem informacji, które przechowuje dane odnośnie do terminowych płatników.

ERIF-co to jest?

ERIF BIG jest biurem informacji gospodarczej, które prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy prawne określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Działalność ERIF jest nadzorowana przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki. Celem ERIF jest:

 • przyjmowanie,
 • przechowywanie,
 • udostępnianie danych dotyczących zarówno dłużników, jak i płatników regulujących w terminach zaciągnięte, pożyczki chwilówki czy kredyty.

Zadaniem narzędzi oferowanych przez ERIF jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych zawieranych przez przedsiębiorców z nowymi firmami. Bazy informacji gospodarczych stanowią również pewnego rodzaju zabezpieczenia podczas udzielania pożyczek pozabankowych.Czy możliwe jest zaciągnięcie pożyczki bez sprawdzania w BIK?

W ERIF BIG znajduje się informacje odnośnie do zobowiązań z rynku pierwotnego i wtórnego, m.in.:

 • telekomunikacyjnego,
 • multimedialnego,
 • bankowego,
 • sektora budżetowego,
 • finansowego.

Baza dłużników ERIF stanowi jedyny rejestr, do którego są wpisywane informacje dotyczące dłużników do­pisywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK, a także dane pozytywne.

ERIF gromadzi dane na temat dłużników

 

Kto może trafić do rejestru dłużników ERIF?

W bazie dłużników ERIF mogą zostać umieszczone osoby, których wysokość nieuregulowanego zobowiązania finansowego, określają przepisy prawne zawarte w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530). Wpisowi do rejestru dłużników ERIF BIG podlegają:

 • konsumenci,
 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym.

Biura informacji przechowujące dane odnośnie do dłużników, takie jak ERIF czy BIK stanowią źródło wiedzy na temat pożyczkobiorców. Zgodnie z art. 14-16 powyższej ustawy do ERIF trafić może:

 • dłużnik będący konsumentem,
 • dłużnik niebędący konsumentem.

Dłużnik będący konsumentem zostaje umieszczony w rejestrze dłużników ERIF na wniosek wierzyciela, jeżeli zobowiązanie zadłużonego powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym. Wiąże się on z nieuregulowaniem długu z tytułu umowy o kredyt konsumencki bądź umów określonych w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kwota niespłaconego zobowiązania dłużnika będącego konsumentem powinna wynosić min. 200 zł i być wymagalna przynajmniej od 60 dni po ostatecznym terminie spłaty określonym w umowie. Dane dotyczące dłużnika niebędącego konsumentem zostają wpisane do ERIF, jeżeli wysokość nieuregulowanego przez niego zobowiązania wynosi min. 500 zł, a jego termin uległ przeterminowaniu przynajmniej o 60 dni. Zobowiązanie to powinno powstać w związku z określonym stosunkiem prawnym z tytułu umowy prowadzonej działalności gospodarczej.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej-jak sprawdzić siebie?

Nie ma możliwości sprawdzenia innej osoby prywatnej w ERIF BIG. Takie informacje są jedynie udostępniane instytucjom finansowym. By sprawdzić siebie w ERIF, podobnie jak w przypadku sprawdzenia siebie w KRD, należy przejść przez kilka etapów.

 • Krok 1: należy zarejestrować się w serwisie infoKonsument.pl,
 • Krok 2: po aktywacji konta, niezbędne jest zalogowanie się do serwisu,
 • Krok 3: należy wejść w zakładkę Sprawdzanie,
 • Krok 4: należy pobrać jeden z trzech rodzajów Raportu ERIF.

ERIF BIG umożliwia osobie prywatnej pobranie trzech typów raportów:

 • Raport na własny temat,
 • Raport online z Rejestru Zapytań,
 • Raport o dokumencie.

Pierwszy typ raportu zawiera aktualne podsumowanie wszelkich danych odnośnie do konkretnego podmiotu, które przechowuje ERIF BIG. Raport online z Rejestru Zapytań pozwala konsumentowi na sprawdzenie wszystkich zapytań, które zostały o niego złożone w bazie w ciągu ostatniego roku. Ostatni typ raportu stanowi informację o posłużeniu się skradzionym bądź podrobionym dokumentem na nazwisko danej osoby. Raporty te są generowane zaraz po złożeniu zapytania w bazie ERIF. Osoba zarejestrowana w serwisie infoKonsument.pl otrzymuje do nich dostęp online na 90 dni.

Jak monitorować siebie w ERIF?

Klienci indywidualni, których celem jest monitorowanie informacji gospodarczej w bazie dłużników ERIF odnośnie do swojej osoby, powinni przejść przez kilka etapów. Zaliczyć do nich można:

 • Etap 1: należy zalogować się do konta w serwisie infoKonsument.pl,
 • Etap 2: trzeba wejść w zakładkę Monitoring,
 • Etap 3: należy włączyć usługę Automonitoring.

Po aktywacji usługi Automonitoring, klient indywidualny będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia o dokonanych zmianach w informacji gospodarczej na swój temat. Zostanie również poinformowany o każdym zapytaniu złożonym w ERIF BIG odnośnie do jego osoby. Klient indywidualny otrzyma je na podany podczas rejestracji w serwisie adres email.

Jak sprawdzić firmę w ERIF?

Sprawdzenie firmy w rejestrze dłużników ERIF wygląda podobnie jak w przypadku sprawdzenia swojej obecności w bazie. By tego dokonać, należy w pierwszej kolejności zalogować się do założonego wcześniej konta w serwisie infoKonsument.pl. Jak wyglądają następne etapy?

 • Krok 1: po zalogowaniu się do serwisu, należy wybrać zakładkę Sprawdzanie,
 • Krok 2: następnie trzeba przejść do sekcji Sprawdź firmę,
 • Krok 3: należy podać NIP lub inny numer identyfikacyjny firmy,
 • Krok 4: ostatni etap to wygenerowanie raportu.

Raport odnośnie do danej firmy zostaje wygenerowany zaraz po złożeniu zapytania. Jest on dostępny online przez 90 dni na koncie użytkownika serwisu infoKonsument.pl. Ma on możliwość zapisania raportu w formacie PDF bądź wydrukowania go. Nie wolno zapomnieć o usunięciu zapisu raportu najpóźniej po 90 dniach od momentu jego udostępnienia przez ERIF BIG.

Jak monitorować firmę w ERIF BIG?

Monitorowanie firmy w ERIF BIG odbywa się na podobnych zasadach, jak monitorowanie konsumenta. By tego dokonać, należy przejść przez kilka etapów:

 • Krok 1: trzeba zalogować się do konta w serwisie infoKonsument.pl,
 • Krok 2: należy kliknąć w zakładkę Monitoring,
 • Krok 3: kolejny etap to przejście do sekcji monitorowanie firmy,
 • Krok 4: następnie należy podać NIP bądź inny numer identyfikacyjny firmy,
 • Krok 5: możliwy jest wybór przedziału czasowego, w którym klient indywidualny chciałby monitorowć wybrane przedsiębiorstwo,
 • Krok 6: po uruchomieniu usługi, konsument będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia.

Podobnie jak w przypadku monitorowania samego siebie w rejestrze dłużników ERIF, również przy monitorowaniu firmy, informacje będą przesyłane na adres email podany przy rejestracji. By sprawdzić, czego dotyczy zmiana odnośnie do danego przedsiębiorcy, należy pobrać Raport o podmiocie gospodarczym.

Jak dopisać dłużnika do ERIF?

Dopisanie dłużnika do ERIF jest możliwe na wniosek wierzyciela, u którego posiada on niespłacone zobowiązanie finansowe. By wierzyciel mógł udostępnić dane odnośnie do konkretnego podmiotu, niezbędne jest zawarcie umowy udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. oraz spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z póż. zm). Dopisanie dłużnika do rejestru ERIF również wiąże się z przejściem przez kilka poszczególnych etapów.

 • Krok 1: należy zarejestrować się w serwisie infoKonsument.pl,
 • Krok 2: następny etap to logowanie do aktywnego konta,
 • Krok 3: należy odszukać zakładkę Dopisywanie,
 • Krok 4: trzeba przejść do odpowiedniej sekcji, w zależności od tego, czy do bazy ma być dopisana osoba fizyczna czy firma,
 • Krok 5: należy wypełnić formularz,
 • Krok 6: w celu dopisania dłużnika, konieczne jest podanie danych dotyczących tytułu wykonawczego: nazwy i siedziby sądu, daty wydania i sygnatury tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

ERIF BIG-wpis do rejestru dłużnika alimentacyjnego

Szczególny przypadek dłużnika dopisywanego do rejestru ERIF stanowią dłużnicy alimentacyjni. Nieuregulowane przez nich zobowiązanie finansowe wynika z tytułu określonego w art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dłużnik jest umieszczany w bazie ERIF, jeśli nie spłacił on zobowiązania finansowego po 6 miesiącach od upływu ostatecznego terminu ustalonego przez właściwy organ. Do podmiotów upoważnionych do przekazywania wpisów odnośnie do dłużników alimentacyjnych zaliczyć można:

 • wójta,
 • burmistrza,
 • prezydenta miasta.

ERIF-jak usunąć wpis?

Usunięcie wpisu umieszczonego w rejestrze dłużników ERIF BIG może zostać dokonane na wniosek wierzyciela, który zgłosił dłużnika do ERIF. Usunięcie informacji bądź zaprzestanie ich udostępniania może również nastąpić w następujących sytuacjach:

 • zadłużenie zostało uregulowane,
 • nastąpiła cesja wierzytelności.

Jeśli dług, za który dany podmiot został umieszczony w bazie ERIF, został spłacony, wierzyciel jest zobowiązany dokonać aktualizacji informacji. Oznacza to, że ma on przekazać do ERIF wiadomość o spłacie długu. Jeżeli dług został uregulowany w całości, baza ERIF nie może udostępniać informacji odnośnie do danego podmiotu. Jeśli należność została zbyta podczas cesji wierzytelności, wierzyciel pierwotny ma obowiązek przekazania do ERIF informacji odnośnie do dokonanej cesji. Nowy nabywca ma możliwość zgłoszenia się w ciągu 14 dni do biura w celu dokonania aktualizacji danych. Jeżeli tego nie dokona, dane zostaną usunięte po upływie 14 dni.